POLITYKA PRYWATNOŚCI

w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

________________________________________________

 

DENTICA  SYLWIA KRUPA

UL. PARKOWA 3

38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest DENTICA Sylwia Krupa, ul. Parkowa 3 , 38-481 Rymanów Zdrój

Kontakt e-mail: gskrupa@wp.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:

 1. Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. Przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych
  w art. 22
  1 § 1 i § 2 Kodeksu pracy będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

W celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody/wyraźne zgody Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie usuniemy Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.

 1. Przeprowadzenia późniejszych rekrutacji Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie usuniemy Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie firmy listownie lub pocztą elektroniczną

e-mail: gskrupa@wp.pl

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających niezamówioną ofertę pracy

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest DENTICA Sylwia Krupa, ul. Parkowa 3 , 38-481 Rymanów Zdrój

Kontakt e-mail: gskrupa@wp.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie firmą, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie usuniemy Państwa dane, nawet mimo

braku wycofania zgody.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie firmy listownie lub pocztą elektroniczną e-mail: gskrupa@wp.pl

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez administratora, stąd brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest DENTICA Sylwia Krupa, ul. Parkowa 3 , 38-481 Rymanów Zdrój

Kontakt e-mail: gskrupa@wp.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie:

 1. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

 1. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

 1. Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, zaufanym dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. w celu podjęcia działań zmierzającychdo zawarcia umowy- do czasu podpisania umowy lub odstąpienia od jej podpisania,

 2. w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,

 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowegow którym powstał obowiązek podatkowy,

 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,

 5. w celu rozpatrywania lub zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od rozpatrzenia przedmiotowego zgłoszenia.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących klientów

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest DENTICA Sylwia Krupa, ul. Parkowa 3 , 38-481 Rymanów Zdrój

Kontakt e-mail: gskrupa@wp.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie:

 1. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

 1. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

 1. Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, zaufanym dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy- do czasu podpisania umowy lub odstąpienia od jej podpisania,

 2. w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,

 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,

 5. w celu rozpatrywania lub zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od rozpatrzenia przedmiotowego zgłoszenia.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, z którymi prowadzona jest korespondencja (pocztą tradycyjną oraz elektroniczną)

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest DENTICA Sylwia Krupa, ul. Parkowa 3 , 38-481 Rymanów Zdrój

Kontakt e-mai:l gskrupa@wp.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. Wysyłka i odbiór korespondencji listownej/elektronicznej na podstawie:

 1. Prowadzenia rejestru korespondencji na podstawie:

 1. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, zaufanym dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. w celu wysyłki i odbioru korespondencji- do czasu załatwienia sprawy będącej przedmiotem korespondencji,

 2. w celu prowadzenia rejestru korespondencji- 6 lat od zarejestrowania korespondencji
  w dzienniku korespondencji,

 3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń- 6 lat od nadania lub odbioru korespondencji

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku odmowy podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób będących użytkownikami strony internetowej

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest DENTICA Sylwia Krupa, ul. Parkowa 3 , 38-481 Rymanów Zdrój

Kontakt e-mail: gskrupa@wp.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:

 1. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

 1. Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne.

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE