REGULAMIN OBIEKTU TURYSTYCZNEGO „APARTAMENTY ASTURIA”

Przepisy ogólne

1. Obiekt turystyczny „ Apartamenty Asturia” (zwany dalej Obiektem) prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych .

2. Goście Obiektu korzystający z jego usług zobowiązują się przestrzegać postanowień

niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach

wyjątkowych do próśb i zaleceń pracowników i właścicieli Obiektu.

3.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

Zasady rezerwacji i najmu apartamentów

1. Apartamenty w obiekcie wynajmowane są na doby.

2. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Obiekt nie ma możliwości przechowania bagażu Gości przed rozpoczęciem i po zakończeniu doby objętej rezerwacją.

3. Rezerwacji apartamentu można dokonać drogą telefoniczną lub przez internet. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości zakwaterowania.

4. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 3 dni od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację ze złożonej rezerwacji

5. Odpowiednio, po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, Gość otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem rezerwacji.

6. W przypadku rezygnacji z przyjazdu lub nie przyjechania do Obiektu zadatek przepada.

7. Płatność za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu ( w wyjątkowych przypadkach następnego dnia) i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

8. Goście apartamentów zobowiązani są do posprzątania kuchni i dokładnego umycia naczyń kuchennych oraz wyniesienia śmieci przed wyjazdem z Obiektu bez względu na ilość noclegów w apartamencie. W dniu przyjazdu pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 300 zł , która jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód dokonanych przez Gości. Kaucja zostanie także zachowana przez Obiekt w przypadku gdy Gość nie wywiąże się z obowiązku posprzątania kuchni.

9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji , Gość powinien zgłosić w recepcji obiektu „Villa Asturia” do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

10. Goście zobowiązani są dokonać meldunku u pracownika recepcji w dniu przyjazdu lub w dniu następnym jeżeli przekazanie kluczy odbyło się bezosobowo. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią .

11. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Prawa i obowiązki Obiektu

1. Obiekt zobowiązuje się zapewnić:

a. warunki bezpiecznego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

b. profesjonalną i uprzejmą obsługę,

c. bezpłatne sprzątanie apartamentu i wymianę ręczników po 7 dniach, przy pobytach dłuższych niż tygodniowe. Sprzątanie i wymiana ręczników na życzenie gości jest dodatkowo płatne.

d. bezpłatną wymianę pościeli po 14 dniach. Wymiana pościeli na życzenie gości jest dodatkowo płatna.

e. wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi na to zgodę i życzenie.

f. w miarę posiadanych możliwości inny apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte,

g. zapewnienie jednego miejsca parkingowego dla każdego z wynajmowanych apartamentów na odrębnie wydzielonym parkingu niestrzeżonym,

2. Obiekt ma prawo:

a. do odmowy zakwaterowania Gościom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

b. w przypadku naruszenia postanowień regulaminu Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników lub właścicieli Obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.

c. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu.

Prawa i obowiązki Gościa

1. Gość zobowiązuje się do:

a. zachowania ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00,

b. opuszczenia apartamentu przed upływem doby hotelowej kończącej okres rezerwacji. W przypadku pozostawienia rzeczy osobistych w pokoju po upływie doby hotelowej, kończącej okres objęty rezerwacją, pracownicy Obiektu maja prawo opróżnić pokój z pozostawionych rzeczy osobistych. Przedmioty pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

c. nie przenoszenia wyposażenia apartamentów lub zmieniania jego ustawienia bez powiadomienia i zgody recepcji Obiektu, a także nie wynoszenia ręczników, koców oraz innego wyposażenia poza Obiekt.

d. bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia w apartamencie. Złamanie zakazu podlega karze grzywny 100 zł.

e. nie używania w apartamentach urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu, a mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe

2. Gość ma prawo oczekiwać, iż świadczone mu usługi będą odpowiadały właściwym standardom jakości. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, Gość powinien niezwłocznie zawiadomić o nich pracowników Obiektu.

Zakres odpowiedzialności

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, a także za uszkodzenia lub utratę mienia znajdującego się w jego wnętrzu.

2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gościa na terenie Obiektu. W apartamentach dostępne są dla Gości bezpłatne sejfy do których kod Gość ustala indywidualnie.

3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Jeżeli Gość zauważy jakiekolwiek usterki lub uszkodzenia w apartamencie w dniu przyjazdu, zobowiązany jest zgłosić to jak najszybciej w recepcji aby nie stanowiło to kwestii spornej przy opuszczaniu Obiektu.

4. Goście korzystający z urządzeń na terenie obiektu takich jak plac zabaw, ognisko, grill i innych czynią to na własną odpowiedzialność. Opiekunowie lub rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod ich opieką.

5. Gość ponosi także odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Gościom Obiektu,

6. Gość, który wyrządził szkodę, przed opuszczeniem Obiektu ma obowiązek jej naprawienia w sposób ustalony z kierownikiem Obiektu,

7. W przypadku zagubienia klucza do pokoju Gość jest zobowiązany o tym niezwłocznie zawiadomić recepcję Obiektu. Opłata za zagubiony klucz wynosi 50 zł.

8. Goście przebywający na terenie Obiektu oraz odwiedzający nie mogą posiadać przy sobie broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.

Postanowienia końcowe

1. Dokonanie rezerwacji i wniesienie opłaty za pobyt uznaje się za akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania kwestii spornych, sądem właściwym jest sąd według miejsca położenia obiektu turystycznego.

3. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych Villa Asturia. Dokładne informacje zawarte są w Klauzuli Informacyjnej.

 

Powyższy regulamin został opracowany przez właściciela obiektu turystycznego APARTAMENTY ASTURIA w Rymanowie Zdroju w celu zapewnienia porządku oraz bezpiecznego pobytu Gości w wyżej wymienionym obiekcie.

Właściciel Grzegorz Krupa

 

REGULAMIN OBIEKTU TURYSTYCZNEGO „VILLA ASTURIA”

Przepisy ogólne

1. Obiekt turystyczny „ Villa Asturia” (zwany dalej Obiektem) prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.

2. Goście Obiektu korzystający z jego usług zobowiązują się przestrzegać postanowień

niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach

wyjątkowych do próśb i zaleceń pracowników i właścicieli Obiektu.

3.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

Zasady rezerwacji i najmu pokoi

1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.

2. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Obiekt nie ma możliwości przechowania bagażu Gości przed rozpoczęciem i po zakończeniu doby objętej rezerwacją.

3. Rezerwacji pokoju można dokonać drogą telefoniczną lub przez internet. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości zakwaterowania.

4. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 3 dni od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację ze złożonej rezerwacji

5. Odpowiednio, po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, Gość otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem rezerwacji.

6. W przypadku rezygnacji z przyjazdu lub nie przyjechania do Obiektu zadatek przepada.

7. Płatność za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu ( w wyjątkowych przypadkach następnego dnia) i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji , Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

9. Goście zobowiązani są dokonać meldunku u pracownika recepcji w dniu przyjazdu lub w dniu następnym jeżeli przekazanie kluczy odbyło się bezosobowo. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią .

10. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Prawa i obowiązki Obiektu

1. Obiekt zobowiązuje się zapewnić:

a. warunki bezpiecznego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

b. profesjonalną i uprzejmą obsługę,

c. bezpłatne sprzątanie pokoju i wymianę ręczników po 7 dniach, przy pobytach dłuższych niż tygodniowe. Sprzątanie i wymiana ręczników na życzenie gości jest dodatkowo płatne.

d. bezpłatną wymianę pościeli po 14 dniach. Wymiana pościeli na życzenie gości jest dodatkowo płatna.

e. wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi na to zgodę i życzenie.

f. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte,

g. zapewnienie jednego miejsca parkingowego dla każdego z wynajmowanych pokoi na odrębnie wydzielonym parkingu niestrzeżonym,

2. Obiekt ma prawo:

a. do odmowy zakwaterowania Gościom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

b. w przypadku naruszenia postanowień regulaminu Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników lub właścicieli Obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.

c. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu.

Prawa i obowiązki Gościa

1. Gość zobowiązuje się do:

a. zachowania ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00,

b. opuszczenia pokoju przed upływem doby hotelowej kończącej okres rezerwacji. W przypadku pozostawienia rzeczy osobistych w pokoju po upływie doby hotelowej, kończącej okres objęty rezerwacją, pracownicy Obiektu maja prawo opróżnić pokój z pozostawionych rzeczy osobistych. Przedmioty pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

c. nie przenoszenia wyposażenia pokoi lub zmieniania jego ustawienia bez powiadomienia i zgody recepcji Obiektu, a także nie wynoszenia ręczników, koców oraz innego wyposażenia na zewnątrz Obiektu,

d. bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia na terenie Obiektu, poza wydzielonym miejscem.

Złamanie zakazu podlega karze grzywny 100 zł.

e. nie używania w pokojach grzałek, żelazek, grzejników, palników i innych urządzeń mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe nie stanowiących wyposażenia pokoju .

2. Gość ma prawo oczekiwać, iż świadczone mu usługi będą odpowiadały właściwym standardom jakości. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, Gość powinien niezwłocznie zawiadomić o nich pracowników Obiektu.

Zakres odpowiedzialności

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, a także za uszkodzenia lub utratę mienia znajdującego się w jego wnętrzu.

2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gościa na terenie Obiektu. W pokojach dostępne są dla Gości bezpłatne sejfy do których kod Gość ustala indywidualnie.

3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Jeżeli Gość zauważy jakiekolwiek usterki lub uszkodzenia w apartamencie w dniu przyjazdu, zobowiązany jest zgłosić to jak najszybciej w recepcji aby nie stanowiło to kwestii spornej przy opuszczaniu Obiektu.

4. Goście korzystający z urządzeń na terenie obiektu takich jak plac zabaw, ognisko, grill i innych czynią to na własną odpowiedzialność. Opiekunowie lub rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod ich opieką.

5. Gość ponosi także odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Gościom Obiektu,

6. Gość, który wyrządził szkodę, przed opuszczeniem Obiektu ma obowiązek jej naprawienia w sposób ustalony z kierownikiem Obiektu,

7. W przypadku zagubienia klucza do pokoju Gość jest zobowiązany o tym niezwłocznie zawiadomić recepcję Obiektu. Opłata za zagubiony klucz wynosi 50 zł.

8. Goście przebywający na terenie Obiektu oraz odwiedzający nie mogą posiadać przy sobie broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.

Postanowienia końcowe

1. Dokonanie rezerwacji i wniesienie opłaty za pobyt uznaje się za akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania kwestii spornych, sądem właściwym jest sąd według miejsca położenia obiektu turystycznego.

3. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych Villa Asturia. Dokładne informacje zawarte są w Klauzuli Informacyjnej.

Powyższy regulamin został opracowany przez właściciela obiektu turystycznego VILLA ASTURIA w Rymanowie Zdroju w celu zapewnienia porządku oraz bezpiecznego pobytu Gości w wyżej wymienionym obiekcie.

Właściciel Grzegorz Krupa